دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده فنی و مهندسی
معرفی

مشخصات فردی

نام : آزاده   همتی

پست الکترونیکی : azadehhemmati@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مهندسی شیمی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : صنعتی شریف

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مهندسی شیمی - محیط زیست
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : صنعتی شریف

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی شیمی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : صنعتی شریف

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه تخصصی مهندسی شیمی

نوع استخدام : قراردادی

نوع همکاری : تمام وقت

آزاده همتی

آزاده همتی

محل خدمت:   دانشکده فنی و مهندسی

مرتبه علمی : استادیار

^